ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 1983 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧ ਮਦਦ ਕਰ

ਬਿਜਲੀ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਅਕ

WhatsApp Online Chat !